-A +A

За Индустриалния форум

Индустриалният форум възниква като идея през 2010 г. и в рамките на същата година е включена в Бялата книгата за отбраната и Въоръжените сили на Република България. Основната цел на инициативата е да създаде необходимата атмосфера за изграждане на стабилни партньорски отношения и непрекъснат диалог между държавата, бизнеса и научноизследователската общност в областта на отбраната и сигурността.

Индустриалният форум следва да предложи формула, как държавата може да съдейства за развитието на една съвременна национална отбранителна индустрия, модерно образование и нови научно-изследователски способности.

Очакванията към инициативата са да посочи подходящ механизъм за непрекъснат обмен на информация и експертни становища относно новите инициативи и проекти в отбраната на национално и съюзно ниво, високите технологии и въоръженията, новите тенденции в специализираното образование и подготовка и т.н. 

Основните задачи пред участниците във форума са свързани с процеса на дефиниране и развитие на:

  • приоритетите в развитието на конкурентоспособни отбранително-индустриални способности;
  • условията за трансфер на нови технологии и модернизация на традиционните производства;
  • предпоставките за максимизиране на икономическите ползи от изразходването на планираните средства за отбрана и финансираните изследвания и технологиите;
  • възможностите за включване на българските предприятия във веригата от доставки на водещите световни производители;
  • подходите за пълноценно интегриране на Българската отбранителна технологично-индустриална база (БОТИБ) в Европейския пазар за отбранителни продукти и услуги;
  • възможности за повишаване ефективността на производството в БОТИБ;
  • подходи за повишаване на експортния потенциал на БОТИБ.

Индустриалният форум следва да функционира като генератор на идеи, медиатор и консултативен орган на национално ниво с основна задача да подпомага прилагането на държавната политика за развитие на отбранителната технологична и индустриална база.