-A +A

Сдружение "Асоциация на комуникационни и информационни специалисти (АКИС)"

http://acis-bg.org/about.aspx

Сдружение „Асоциация на комуникационни и информационни специалисти” (АКИС) е юридическо лице, отделено от членовете си, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и решенията на учредителното събрание. Асоциацията се самоопределя като съсловна организация за осъществяване на дейност в частна полза на своите членове. В Асоциацията членуват физически лица- военни специалисти, действащи и от резерва, работещи/работили в сферата на комуникационните и информационни системи за отбрана и сигурност и юридически лица, които приемат Устава и целите на Асоциацията и признават принципите на свободното професионално сдружение на основата на ценностите на демокрацията.