-A +A

ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В рамките на Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средни предприятия (COSME)  e публикувана покана за набиране на проектни предложения, насочена към клъстери, работещи в сферата на отбраната и сигурността на тема „Clusters Go International“.

 Основна цел на поканата е да се засили сътрудничеството между клъстери и бизнес мрежи в европейските държави, като се подпомогне създаването на европейски стратегически клъстерни партньорства, които да ръководят международното клъстерно сътрудничество в области от стратегически интерес за трети страни извън Европа.

 За участие в програмата могат да кандидатстват консорциуми, съставени от минимум три юридически лица, регистрирани в  три държави членки на ЕС.

 Вид финансова помощ – грант.

 Размер на финансовата помощ - 900 000 евро.

 Очаква се чрез това действие да бъдат подкрепени два проекта за изграждане на партньорства. Максималната безвъзмездна помощ за всеки един проект е в размер на 450 000 EUR.

 Повече информация по темата можете да намерите на адрес:

 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/op...